KCMA Gelderland - Twitter

De deur van het KCMA gaat dicht per 1 mei 2017.

Nieuwe contactadressen voor informatieve vragen: zie het eind van deze tekst.
 
Het bestuur van Katholiek Centrum Maatschappelijk Activeringswerk heeft met pijn in het hart het besluit moeten nemen tot opheffing van de Stichting KCMA. In de transitie van budgetorganisatie naar projectorganisatie is het niet gelukt voldoende subsidies te verkrijgen om het KCMA als zelfstandige stichting voort te kunnen zetten in Gelderland.

Sinds 1961 actief in Gelderland.
Het proces van afwikkeling van de zaken is nu bijna voltooid. Eind april gaat het kantoor aan het Willemsplein 44-3 te Arnhem dicht. Vanaf 1 mei 2017 zijn telefoon en e-mail van het KCMA niet meer in bedrijf. De website blijft voor informatiedoeleinden voorlopig nog in de lucht voor vragen vanuit het Gelderse netwerk.
KCMA bestaat sinds 1961 en heeft in meer dan vijftig jaar een naam opgebouwd van deskundigheid en grote betrokkenheid op het gebied van ondersteuning en begeleiding van vrijwilligerswerk met name voor mensen in achterstandssituaties.

Dank voor het vertrouwen.
Vóór alles willen wij de deelnemers aan de vele activiteiten van de consulenten in Gelderland door vele jaren heen danken voor hun vertrouwen in KCMA. Zij hebben consulenten en bestuur bevestigd om steeds weer nieuwe programma’s te ontwikkelen en op te zetten. Trainingen, een eigen methodiek en publicaties hebben een groot aantal vrijwilligers bereikt die actief zijn in het sociaal domein van de provincie Gelderland. Vanuit de christelijke geloofstraditie heeft het katholiek MA werk zich geprofileerd ten dienste van samenlevingsopbouw. Gastvrijheid is een belangrijke kernwaarde in de joods - christelijke traditie. De consulenten zijn geschoold in de presentie en vele jaren vanuit het buurtpastoraat hierin actief geweest. Deze praktijkexpertise is binnen het KCMA succesvol vertaald naar vrijwilligers.
 
Veel jaren samengewerkt met de Provincie Gelderland.
De Provincie Gelderland heeft voor de  periode van drie jaar (2014-2016)  subsidie toegezegd en stopzetting ervan aangekondigd met ingang van 2017. Dit met het oog op de decentralisatie van overheidstaken op het gebied van zorg en welzijn. KCMA heeft samen met de protestantse zusterorganisatie Promage geprobeerd om via het provinciale programma Leefbaarheid in aanmerking te komen voor projectsubsidie. Dit is door de Provincie niet gehonoreerd. Vanzelfsprekend zijn er pogingen ondernomen om b.v. KCMA-projecten te laten financieren zoals het gespreksmaatjesproject in Oost Gelderland dat in 16 gemeenten plaatsvindt door de betreffende gemeenten. Wegens gebrek aan tijd en financiën zijdens de gemeenten die bezig zijn met de transitie van zorg en welzijnstaken vonden wij als kleine organisatie zoals vele andere tot nu toe geen gehoor.

Maatschappelijk Activeringswerk als missie.
Als bestuur zijn wij dankbaar voor de onvermoeibare inzet van de medewerkers om met elan  projecten maatschappelijk activeringswerk bij verschillende voornamelijk katholieke fondsen in te dienen. Tot onze spijt is het echter niet gelukt om voldoende financiën te verwerven voor de voortzetting van het werk van KCMA in 2017 en 2018.
Onze dank gaat uit naar alle fondsen en de Provincie Gelderland die mede hebben mogelijk gemaakt dat wij in de jaren achter ons het MA-werk hebben kunnen uitvoeren.

Bärbel de Groot-Kopetzky, voorzitter KCMA
 
Voor informatie over beëindiging van stichting KCMA kunt u contact opnemen met de scheidende voorzitter Bärbel de Groot-Kopetzky te bereiken via b.kopetzkyatplanet.nl of 024-3600625..
 
Voor informatie over de diverse voormalige KCMA projecten kunt u contact opnemen met de scheidende coördinator Mirjam Schuilenga via mirjamatschuilenga.eu of 06-15150061.
Voor informatie over het project Ruimte voor Anders Zijn kunt u contact opnemen met scheidend consulent Suzanna Louwerse via 06-30807216