KCMA Gelderland - Twitter

Welkom op de website van KCMA, Katholiek Centrum voor Maatschappelijk Activeringswerk in Gelderland


De afgelopen jaren was KCMA een samenwerkingspartner van GOMA (Gelderse Organisatie Maatschappelijk Activeringswerk). GOMA beindigt haar werkzaamheden per einde 2016. Vanaf 1 januari 2017 gaat het KCMA zelfstandig verder.

Het Katholiek Centrum voor maatschappelijk activeringswerk Gelderland (KCMA) is sinds 1969 actief in de provincie Gelderland en maakt deel uit van Actioma, het overkoepelende netwerk van katholieke MA instellingen in Nederland. De afgelopen tien jaar heeft de organisatie zich gespecialiseerd in het programmapunt ‘presentie en gastvrijheid’ . Trainingen, een eigen methodiek en publicaties hebben in die periode een groot aantal vrijwilligers bereikt die actief zijn in het sociaal domein van provincie Gelderland.
Vanuit de christelijke geloofstraditie wil het katholiek MA werk zich blijven profileren ten dienste van samenlevingsopbouw. Gastvrijheid is een belangrijke kernwaarde in de joods - christelijke traditie. De consulenten zijn geschoold in de presentie en vele jaren vanuit het buurtpastoraat hierin actief geweest. Deze praktijkexpertise is binnen het KCMA succesvol vertaald naar vrijwilligers.
 
Onze betrokkenheid bij projecten - Passie voor presentie en solidariteit tussen mensen.

Een samenleving kan niet zonder solidariteit. Het KCMA levert graag een bijdrage aan:
  • het opkomen voor minderheden;
  • mensen in kwetsbare posities een veilig netwerk bieden van vrijwilligers en maatjes om hen heen;
  • betekenisgevende ontmoetingen tot stand brengen.
Het Katholiek Sociaal Denken is daarbij inspiratiebron. Mensen zijn daarin niet losstaande individuen, maar personen die op allerlei manieren met elkaar verbonden zijn. We willen verbindingen leggen tussen mensen met oog voor het kleine en persoonlijke binnen de grote thema’s rondom levensbeschouwing en zingeving. Met solidariteit, waardigheid en het bonum commune uit het Katholiek Sociaal Denken, biedt het een raamwerk waarin vrijwilligers zich zinvol kunnen inzetten in de samenleving.